Jutta Metzger tekenend in het atelier van Harry op de Laak 1952
Het atelier van Jutta Metzger, 1990
Jutta Metzger 2011
Jutta Metzger in haar atelier, 2020
Jutta Metzger wandelend

Aufbruch und Neuanfang Schüler von Willem Grimm

Hanna Peters (2003)


 Die Voraussetzungen für ein Studium an der Hamburger Landeskunstschule waren in der unmittelbaren Nachkriegszeit denkbar schwierig. Teile der Schule waren durch Bomben zerstört oder schwer beschädigt.

  Das nationalsozialistische Regime, der Krieg, Inhaftierungen, Flucht und Vertreibung hatten die Lebenslaufe der angehenden Studenten geprägt. Trotz der Existenznote, trotz Hunger und Kalte war die Nachkriegszeit durch einen starken Aufbruchswillen gekennzeichnet. Sie erschien den angehenden Studenten als eine unglaubliche Befreiung von den Repressalien des national-sozialistischen Regimes und vom Krieg.

  Der Beginn des Studiums bedeutete einen Neuanfang und die künstlerische Arbeit lies die Materiellen Gegebenheiten in den Hintergrund treten.

  ‘Wir lebten in einem zerstörten Hamburg, in einer vom Wiederaufbau und materiellen  Gewinnstreben beherrschten Umgebung. Aber wir blieben davon seltsam unberührt. Die linearen und malerischen Probleme eines Stillebens waren fesselnder als der schwarze Markt.'

  Vor der Machtergreifung Hitlers war Willem Grimm Mitglied der Hamburger Session die in den zwanziger Jahren unter dem Einfluss von Edward Munch eine neue Malweise entwickelt hatte und bis zu ihrer Auflösung 1933 als eine der lebendigsten Künstlergruppen Deutschlands galt.

 Grimm hat eine starke Wirkung auf seine Schüler ausgeübt und beschritt in seinem Unterricht ungewöhnliche Wege. Neben Kunst machte er seine Klasse mit Musik und Literatur vertraut. Er stand in regem Austausch mit seinen Schülern und forderte  das Miteinander. 

Waterverf! 75 jaar Hollandse Aquarellistenkring

Waterverf!
75 jaar Hollandse Aquarellistenkring
Lecturis Publishers 2020
ISBN 978 94 62263 87 1

Spiegeloog het zelfportret in de Nederlandse kunst, 1900-2015, Mirjam Westen, Feico Hoekstra e.a. Museum Arnhem / Uitgeverij Waanders & de Kunst, Zwolle, 2015. ISBN/EAN 978 94 6262 071 1

Spiegeloog het zelfportret in de Nederlandse kunst, 1900-2015
Mirjam Westen, Feico Hoekstra e.a.
Museum Arnhem / Uitgeverij Waanders & de Kunst, Zwolle, 2015
ISBN/EAN 978 94 6262 071 1

Aufbruch und Neuanfang - Schüler von Willem Grimm, Hanna Peters. Uitgave Museumsberg Flensburg, 2003. ISBN 3 00 011013 5
Jutta Metzger schilderijen en tekeningen, Saskia Daalder

Jutta Metzger schilderijen en tekeningen
Saskia Daalder
Uitgeverij De Weideblik, Varik 2020
ISBN 978 90 77767 84 9

Nog te bestellen bij de uitgeverij:

www.weideblik.com

Jutta Metzger, monografie. Uitgave in eigen beheer, Amsterdam 2011

Jutta Metzger
Uitgave in eigen beheer, Amsterdam 2011

Aufbruch und Neuanfang - Schüler von Willem Grimm, hoofdstuk gewijd aan Jutta Metzger

Openbreken en nieuw begin

Leerlingen van Willem Grimm

Hanna Peters (2003)


  De voorwaarden voor een studie aan de Hamburger Landeskunstschule waren denkbaar moeilijk in de tijd onmiddellijk na de oorlog. Delen van de school waren verwoest of zwaar beschadigd door bommen.
  Het nationaalsocialistische regime, de oorlog, gevangenschap, vlucht en ontheemding hadden een stempel gedrukt op de levensloop van de beginnende studenten.
  Ondanks de bestaansnood, van honger en koude was de naoorlogse tijd gekenmerkt door een sterke wil tot openbreken. Voor de beginnende studenten kwam die periode over als een ongelooflijke bevrijding van de repressies van het nationaal-socialistische regime en de oorlog.
  De studieaanvang betekende een nieuw begin en het kunstzinnige werk deed materiële omstandigheden naar de achtergrond verschuiven.
  “Wij leefden in een verwoest Hamburg, in een door wederopbouw en materieel winstbejag beheerste omgeving. Wij bleven daar echter opvallend onaangedaan onder. De tekenkundige en schilderkunstige problemen van een stilleven boeiden ons sterker dan de zwarte markt.”
  Vóór de machtsgreep van Hitler was Willem Grimm lid van de ‘Hamburger Sezession’ welke in de jaren twintig onder de invloed van Edward Munch een nieuwe schilderwijze had ontwikkeld en tot haar opheffing in 1933 gold als een van de levendigste kunstenaarsgroepen in Duitsland.
  Grimm heeft een sterke invloed uitgeoefend op zijn leerlingen. Naast met kunst maakte hij zijn klas vertrouwd met muziek en literatuur. Hij onderhield een levendige gedachtewisseling met zijn leerlingen en moedigde hun hiertoe onderling aan.

publicaties, een selectie

1959  De Nederlandse schilderkunst sinds Van Gogh

           Charles Wentinck


1960  Negen Amsterdamse tekenaars

           Herbert Fiedler, Arie Kater, M.T. Koornstra,

           Th. Kurpershoek, Harry op de Laak, Jutta Metzger,

           Hans van Norden, A. J. Veldhoen, Nicolaas Wijnberg


1960  Letters from Amsterdam
           Theo Kurpershoek en L.C. Schade van Westrum


1995  Over de aquarellist en de aquarel

           50 jaar Hollandse Aquarellistenkring


2003  Aufbruch und Neuanfang - Schüler von Willem Grimm

           Hanna Peters


2011  Jutta Metzger

           monografie


2015  Spiegeloog: het zelfportret in de Nederlandse kunst, 1900-2015

           Tentoonstellingscatalogus Museum Arnhem


2020  Jutta Metzger - schilderijen en tekeningen

          Saskia Daalder


2020  Waterverf!

           75 jaar Hollandse Aquarellistenkring


Over de aquarellist en de aquarel - 50 jaar Hollandse Aquarellistenkring, P.H. ten Hoopen, H. van Rheeden e.a.  Waanders, Zwolle, 1995. ISBN 90-400-9800-X

Aufbruch und Neuanfang - Schüler von Willem Grimm
Hanna Peters
Uitgave Museumsberg Flensburg, 2003
ISBN 3 00 011013 5

Letters from Amsterdam, Theo Kurpershoek en L.C. Schade van Westrum.  Uitgave ter gelegenheid van het tiende Internationale Drukkerscongres door   Lettergieterij Amsterdam v/h N. Tetterode,1960

Letters from Amsterdam
Theo Kurpershoek en L.C. Schade van Westrum

Uitgave ter gelegenheid van het tiende Internationale Drukkerscongres door

Lettergieterij Amsterdam v/h N. Tetterode,1960

werk in openbare collecties

Negen Amsterdamse tekenaars - Herbert Fiedler, Arie Kater, M.T. Koornstra,  Th. Kurpershoek, Harry op de Laak, Jutta Metzger,  Hans van Norden, A. J. Veldhoen, Nicolaas Wijnberg. Met foto's van Peter Rüting. Uitgegeven met steun van het Prins Bernard Fonds, 1960

Negen Amsterdamse tekenaars
Herbert Fiedler, Arie Kater, M.T. Koornstra,

Th. Kurpershoek, Harry op de Laak, Jutta Metzger,

Hans van Norden, A. J. Veldhoen, Nicolaas Wijnberg. Met foto's van Peter Rüting.
Uitgegeven met steun van het Prins Bernard Fonds,1960

Over de aquarellist en de aquarel
50 jaar Hollandse Aquarellistenkring
P.H. ten Hoopen, H. van Rheeden e.a.

Waanders, Zwolle, 1995
ISBN 90-400-9800-X

De Nederlandse schilderkunst na Van Gogh, Charles Wentinck. Uitgeverij Het Spectrum, 1959

De Nederlandse schilderkunst na Van Gogh
Charles Wentinck
Uitgeverij Het Spectrum, 1959

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Collectie Nederland

verworven schilderijen: Gracht, Hans lezend, Zelfportret, Avond in Amsterdam, Zittend naakt 1, Zittend naakt 2.

cat. nrs. 39, 59, 74, 116, 116a


Beeldbank Stadsarchief Amsterdam voorheen Topografische Atlas vier verworven schilderijen en negen tekeningen van Amsterdamse locaties.

cat. nrs. 93, 94, 107, 108, 375 t/m 383

Kunstuitleen Utrecht

verworven schilderij: Uitzicht uit raam 1

cat. nr. 86


Museum Flehite Amersfoort

verworven schilderij: Uitzicht uit raam 2

cat. nr. 87

exposities

Galerie der Jugend, Hamburg - Junge Hambürger Künstler, 1950
recensie van expositie Jutta Metzger, Oude Raadhuis, Aalsmeer, 1991
expositie Jutta Metzger en Pieter Moerenhout, Rosa Spier Huis, Laren, 1999
expositie Landschap, Jutta Metzger met leden Hollandse Aquarellistenkring, Rosa Spier Huis, Laren, 2011.png
expositie Jutta Metzger en Nynke Schepers Galerie De Rietlanden, Amsterdam, 2011
expositie Jutta Metzger Oude Raadhuis, Aalsmeer, 1991
expositie Jutta Metzger Oude Raadhuis, Aalsmeer, 1991 1991-1

1950             Galerie der Jugend (Hamburg)
1954             Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft)
1955             Galerie Magdalene Sothmann (Amsterdam)
1956             Galerie Magdalene Sothmann (Amsterdam)
1956             Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft)
1957             Groninger Museum
1958             Galerie Magdalene Sothmann (Amsterdam)
1958             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1959             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1960             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1960             Kunsthandel M.L. de Boer (Amsterdam)
1961             Utrechts Kunstenaarsgenootschap Kunstliefde
1961             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1962             Kunsthandel M.L. de Boer (Amsterdam)
1963             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1964             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1965             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1966             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1967             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1969             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1971             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1971             Stedelijk Museum Amsterdam Hollandse Aquarellistenkring
1972             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1973             Stedelijk Museum Amsterdam De KeerkringHommage aan Rudi Bierman
1974             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1979             Museum Waterland (Purmerend)
1979             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1990             Hollandse Aquarellistenkring (Amsterdam)
1991             Oude Raadhuis (Aalsmeer)
1993             Stedelijk Museum Amsterdam De Keerkring
1994             Achter de Zuilen (Bloemendaal)
1995             Amstelkerk (Amsterdam) Hollandse Aquarellistenkring
1996             De Zaaier (Amsterdam) Hollandse Aquarellistenkring
1997             Museum Henriette Polak (Zutphen) Hollandse Aquarellistenkring
1998             Achter de Zuilen (Bloemendaal) Hollandse Aquarellistenkring
1999             De Zaaier (Amsterdam) Rondom Max Reneman & De Keerkring
1999             Rosa Spierhuis (Laren)
2000             Galerie Imago (Amsterdam) Hollandse Aquarellistenkring
2007             Museum Rijswijk Hollandse Aquarellistenkring
2009             Stadsmuseum Woerden Hollandse Aquarellistenkring
2010             Rosa Spierhuis (Laren) Hollandse Aquarellistenkring
2011             Galerie De Rietlanden (Amsterdam)
2015-2016   Museum Arnhem Spiegeloog
2016             Voormalig antiquariaat Wout Vuyk (Amsterdam) Hollandse Aquarellistenkring
2016-2017   Voormalig antiquariaat Wout Vuyk (Amsterdam) Hollandse Aquarellistenkring
2018             Stichting Kunsttraject (Amsterdam), 14 etalages in de Staatsliedenbuurt Hollandse Aquarellistenkring
2018             Haagse Kunstkring Hollandse Aquarellistenkring
2020             Waalgalerie (Tiel) Overzichtstentoonstelling
2020             Stichting Kunsttraject (Amsterdam), 14 etalages in de Staatsliedenbuurt Hollandse Aquarellistenkring
2020-2021   Museum Henriette Polak (Zutphen) Hollandse Aquarellistenkring


copyright © 2021 Jutta Metzger alle rechten voorbehouden